Навигация

Български лични документи

Подмяна на лична карта

Необходими документи:

 • Заявление (по образец).
 • Документ за самоличност.
 • Квитанция за платена такса.
 • При изгубване, кражба, повреда или унищожаване: удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв от компетентните органи и документ удостоверяващ самоличността.
 • При промяна на имена - официален документ, удостоверяващ промяната.
 • При промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администращия, по постоянен адрес на заявителя.
 • При промяна на постоянен адрес - удостоверение от съответната общинска администрация.
 • Предходната лична карта - при изтичане срока на валидност, повреда, промяна на лични  данни или постоянен адрес.

 

Важно да се знае:

 • Заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствие на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявленето и получава готовия документ.
 • Заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни, настанени за отглеждане в специализирани институции се подава лично и в присъствието на директора на на специализираната институция, в която е настанено по съответния ред, който полагага подпис в заявлението и получава готовия документ.
 • Заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни, настанени със съдебно решение за отглеждане в приемно семейство или в семейството на роднини или близки се подава лично и в присъствието на приемния родител, близък или роднина, който полага подпис в заявленето и получава готовия документ.